Czynności notarialne świadczone przez Kancelarię:

Usługi notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, a w uzasadnionych przypadkach, także poza nią. Dostrzegamy również, że Państwo możecie pracować w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej. Dlatego notariusz Agnieszka Mikołajczyk po uprzednim kontakcie telefonicznym może umówić się z Państwem poza standardowymi godzinami pracy, postaramy się znaleźć dogodny termin spotkania. Notariusz wyjaśni wszelkie wątpliwości i w ramach swoich obowiązków prześle do odpowiedniego sądu lub urzędu treści ustalonego dokumentu.

Kancelaria Notarialna Agnieszki i Haliny Mikołajczyk w Katowicach

Zakres podstawowych czynności prawnych dokonywanych przez notariusza wynika z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz z odrębnych przepisów. Notariusz odpłatnie sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów. Wszystkie czynności są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i po przedłożeniu oryginałów dokumentów. Najdogodniejsze dla stron czynności jest złożenie wszystkich dokumentów i danych  w biurze notarialnym przed datą dokonania czynności, ponieważ zapewni to  przygotowanie czynności notarialnej rzetelnie i zgodnie z wolą uczestników.

Notariusz poprzez osobisty kontakt z klientem zabezpiecza prawa i interesy wszystkich osób uczestniczących w określonej procedurze prawnej obejmującej prawo cywilne, w tym umów i prawo spadkowe, prawo spółek i prawo rodzinne. Zakres czynności notarialnych jest szeroki, a poniżej przedstawiono najważniejsze.

NIERUCHOMOŚCI i SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO

Zazwyczaj kierujemy się do notariusza w sprawie zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości: „umowa kupna-sprzedaży”, darowizny, „przepisania”. Tylko umowa w formie aktu notarialnego potwierdzi przeniesienie własności lokalu – mieszkania, gruntu – działki lub domu. Kancelaria Notarialna to miejsce, gdzie zostanie złożony wniosek o wpis własności w Księdze Wieczystej. Każdy akt notarialny dotyczący nieruchomości może również określać zasady ustanowienia służebności lub hipoteki. Dodatkowym zabezpieczeniem transakcji jest odpłatne przyjęcie przez notariusza pieniędzy do depozytu.

Czynności dokonywane przez notariusza:

 • umowy sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa
 • umowy darowizn nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa
 • umowy zamiany,
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa, a także składanie ofert
 • umowa zniesienia współwłasności nieruchomości lub ustalenie wspólnych zasad korzystania z nieruchomości
 • umowy dożywocia
 • umowy deweloperskie

Jeżeli zostaniemy już właścicielami nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa możemy stać się wynajmującym i wtedy notariusz sporządzi oświadczenie najemcy co do obowiązku wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu (najem okazjonalny, najem instytucjonalny) lub w przypadku innej umowy najmu zabezpieczy wynajmującego w zakresie odzyskania nieopłaconego przez najemcę czynszu.  

DZIEDZICZENIE I PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Notarialna to miejsce, gdzie szybko potwierdzimy nabycia spadku zgodnie z obowiązującym prawem. Notariusz wydaje akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie przygotowanych przez klienta obowiązkowych dokumentów. Postępowanie u notariusza zastępuje sądowe nabycie spadku. Warunkiem sporządzania dokumentu jest osobista obecność wszystkich osób, które są lub mogą być spadkobiercami i są ze sobą zgodni. Zdarza się jednak sytuacji, że nie chcemy dziedziczyć i wtedy również musimy udać się do Kancelarii Notarialnej odrzucić spadek (zrzec się spadku).

Notariusz również pomoże nam zadecydować co ma się stać z naszym majątkiem po śmierci, przygotowując zgodnie z naszą wolą testament – majątek będzie przekazany po śmierci. Notariusz może również doradzić przekazanie majątku za życia – poprzez umowę darowizny lub  przekazanie firmy, ustanawiając zarząd sukcesyjny. W Kancelarii  Notarialnej spadkobiercy dokonają podziału odziedziczonego majątku zawierając umowę działu spadku. 

Przykładowe czynności notarialne:

 • testament, w tym sporządzenie: protokołu otwarcia i ogłoszenie testament, poszukiwanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • akt poświadczenia dziedziczenia, poprzedzony protokołem dziedziczenia
 • przyjęcie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • umowa działu spadku
 • wykonanie zapisu testamentowego
 • powołanie zarządcy sukcesyjnego
 • ugody w sprawie zachowku

PRAWO SPÓŁEK

Notariusz sporządza umowę spółki tak by Wspólnicy najlepiej osiągnęli swój cel. Kancelaria Notarialna nie przygotowuje tylko umów spółek, które obligatoryjnie muszą być sporządzone w formie aktu jak Spółki Akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, ale również mamy doświadczenie w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółek komandytowych (sp.k.). Po zawarciu umowy spółki notariusz  składa wniosek do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

Prowadzenie działalności może wymusić zmiany w prowadzeniu firmy lub we wzajemnej współpracy Wspólników wtedy należy skorzystać z usług notarialnych celem zmian umowy lub zbycia udziałów w Spółce. W przypadku wniesienia do spółki nieruchomości zawsze czynności musi być dokonana u notariusza, nadto w przypadku fuzji Spółek, podziału spółki, połączenia spółek czy przekształcenia spółki w inną spółkę.

Usługi wykonywane przez notariusza:

 • umowa spółki i jej zmiana
 • protokół ze zgromadzenia wspólników
 • poświadczenie podpisów pod umową sprzedaży udziałów
 • wniesienie wkładu do spółki np.: nieruchomości, praw autorskich lub prawa własności przemysłowej
 • przekształcenie spółki
 • umowa przeniesienia praw i obowiązków w spółce
 • przystąpienie do spółki

STOSUNKI MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Zawarcie małżeństwa ma także wpływ na kwestie finansowe małżonków, a notariusz sporządza umowy majątkowe małżeńskie rozszerzające wspólność ustawową majątkową małżeńską lub umowy ograniczające tą  wspólność ustawową tzw. intercyzę lub “rozdzielczość”. Umowa może być zawarta przed zawarciem małżeństwa jaki i w trakcie trwania, a warunkiem ważności umowy jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego, a również takie umowy są przygotowane w Kancelarii Notarialnej, nie tylko wtedy, kiedy dotyczą nieruchomości.

POŚWIADCZENIA

W Kancelarii Notarialnej dokonywane są poświadczenia zgodności oryginału dokumentu, a kopia sporządzona przez notariusza stanowi dokument lub potwierdza datę istnienie dokumentu.

Notariusz potwierdza własnoręczność złożenia podpisu pod dokumentami mającymi skutek prawny i taki dokument ma moc dowodową przed sądem, ponieważ dzięki obecności notariusza, który dokonuje czynności powstaje dla osób trzecich domniemanie autentyczności podpisu złożonego w określonej dacie. Nadto notariusz potwierdza zawarcie innych umów jak np.: przeniesienie praw do Rodzinnego Ogródka Działkowego.

Czynności notarialne polegające na poświadczeniu zgodności kopi dokumentu z jego oryginałem, daty okazania dokumentu lub pozostawania przy życiu są dokonywane na bieżąco.

INNE

Czynności notarialne są dokonywane w obecności wszystkich zainteresowanych osób, jeżeli jednak nie możemy się pojawić na spotkaniu w Kancelarii Notarialnej należy udać się do notariusza celem udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przygotowywane jest w formie aktu notarialnego lub poświadczany jest podpis złożony na pełnomocnictwie w formie zwykłej pisemnej, a treść dokumentu na życzenie klienta notariusz przygotuje.

Nadto inne czynności:

 • protokoły dokumentujące zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • ustanowienie hipoteki
 • przeniesienie własności w zamian za zwolnienie się z długu
 • umowa dzierżawy składowiska odpadów
 • oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do określonej kwoty pieniężnej
 • ugody pozasądowe, o ile są zgodne z obowiązującym prawem i nie naruszają zasady współżycia społecznego np.: ugoda w zakresie zachowku.