Aktualności

 1-02-2023: Agnieszka Mikołajczyk

Dnia 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r., poz. 2206), który zmienia obowiązki właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku, osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku ich zbycia lub wynajmu. Osoby te są zobowiązane do przekazani odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwa charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopii świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Zgodnie z tą zmianą notariusz ma obowiązek zapisania w akcie notarialnym informacji o przekazaniu świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ustawą, a w przypadku jego nieprzekazania notariusz poucza podmiot zobowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Kara grzywny zostaje orzeczona w trybie obowiązującym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

01-03-2023: Agnieszka Mikołajczyk

Zmiana art. 84a ustawy Ordynacja podatkowa

Transakcja u notariusza często łączy się z dodatkowym obowiązkiem ponoszenia kosztów podatkowych, które są uiszczane u notariusza, ale podlegają kontroli organów skarbowych. Notariusz ma obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji aktów notarialnych obejmujących: czynności podlegające ustawie z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, czynności podlegające ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz dokumentujące inne zdarzenia, mogące spowodować powstanie zobowiązania podatkowego, które nie zostały doprecyzowane. Od dnia 01 marca 2023 r. notariusz przekazuje te dokumenty w terminie 7 dni od dnia ich odpowiednio sporządzenia lub zarejestrowania, poprzez umieszczenia w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych elektroniczny wypis odpowiednio aktu notarialnego lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanego europejskiego poświadczenia spadkowego, w formacie umożliwiającym elektroniczne przeszukiwanie ich treści, a zamieszczenie dokumentu w rejestrze  podlega opłacie 5 zł.

10-07-2023: Agnieszka Mikołajczyk

 

Od dnia 01 lipca 2023 r. w podatku od spadków i darowizn obowiązują nowe, wyższe kwoty wolne od podatku i nowa skala podatkowa. Kwoty niepodlegające opodatkowaniu określa ustawa o podatku od spadków i darowizn, a skalę podatkową określa rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 17 tej ustawy.

W regulacji podatku od spadków i darowizn wyróżnia się trzy grupy podatkowe: I, II i III.  Podatek od darowizny oblicza się ustalając najpierw grupę podatkową – stopień pokrewieństwa między stronami, a następnie ustala się czy wartość darowizny podana w walucie polskiej przekracza kwotę wolną od podatku, jeżeli tak to oblicza się podatek od darowizny stosując skalę podatkową od różnicy kwoty darowizny i kwoty wolnej od podatku. Oczywiście ustawa przewiduje również zwolnienia z podatku np.: w gronie najbliższej rodziny.

W przypadku darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego to notariusz oblicza podatek i pobiera od klienta celem przekazania do Urzędu Skarbowego wraz z deklaracją lub notariusz dokonuje zwolnienia z obowiązku zapłaty tego podatku.