Aktualności

 1-02-2023: Agnieszka Mikołajczyk

Dnia 28 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r., poz. 2206), który zmienia obowiązki właściciela lub zarządcy budynku lub części budynku, osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku ich zbycia lub wynajmu. Osoby te są zobowiązane do przekazani odpowiednio nabywcy albo najemcy:

1) świadectwa charakterystyki energetycznej – przy sporządzeniu aktu notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

2) kopii świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano w postaci elektronicznej – przy zawarciu umowy najmu.

Zgodnie z tą zmianą notariusz ma obowiązek zapisania w akcie notarialnym informacji o przekazaniu świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ustawą, a w przypadku jego nieprzekazania notariusz poucza podmiot zobowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Kara grzywny zostaje orzeczona w trybie obowiązującym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.