DOKUMENTY NOTARIALNE

Przedstawiamy Państwu podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania prymarnych i najczęstszych czynności notarialnych.

Wszystkie czynności notarialne są dokonywane po okazaniu przez strony ważnych dokumentów tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Pozostałe dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych powinny być dostarczane do naszej Kancelarii Notarialnej w Katowicach w oryginałach, wcześniej mogą zostać przesłane drogą elektroniczną. Przedstawiona lista dokumentów po zapoznaniu się przez notariusza może wymagać ich uzupełnienia o czym zostaną Państwo poinformowani po zapoznaniu się ze sprawą.

Notariusz Katowice
W przypadku zakupu lub darowizny nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego:
 
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli dokument wydany przez notariusza lub sąd,
 • wypis z rejestru gruntów, stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • informacja o podjęciu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały o rewitalizacji.
 
Jeżeli transakcja dotyczy działki lub budynków położonych na działce:
 
 • informacja w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • informację w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie art. 19 ustawy o lasach.
 
W przypadku zakupu lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa:
 
 • aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnie Mieszkaniową, w której zasobach jest prawo,
 • przydział tego prawa lub umowa zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • ewentualnie numer księgi wieczystej.
Przy powyższych umowach należy określić również ich warunki, w tym wartość umowy, termin zapłaty, wydanie przedmiotu umowy. Istnieją jeszcze inne dokumenty, które są wymagane przepisami prawa lub są wskazane dla bezpieczeństwa prawnego stron.
 
Intercyza – umowa majątkowa:
 
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.
 
Testament:
 
 • dane osoby, która ma otrzymać majątek po śmierci: imię i nazwisko, imiona rodziców numer PESEL, adres zamieszkania.
 
Akt poświadczenia dziedziczenia:
 
 • akt zgonu,
 • dokument urzędowy potwierdzający numer PESEL osoby zmarłej,
 • aktualne akty stanu cywilnego osób, które dziedziczą,
 • testament, o ile został sporządzony.
 
Założenie spółki:
 
 • przedmiot działalności zgodnie z PKD,
 • nazwa i siedziba,
 • wysokość kapitału zakładowego.