Kancelaria notarialna w Katowicach - Agnieszka Mikołajczyk i Halina Miołajczyk - Agnieszka Mikołajczyk

Mail Icon
Phone Icon
Logotyp-Agnieszka Mikołajczyk-Kancelaria notarialna w Katowicach
Phone Icon
Mail Icon
Logotyp Kancelaria Notarialna Katowice Agnieszka Mikołajczyk
Przejdź do treści

Notariusz Agnieszka Mikołajczyk


Katowice, Młyńska 5/4

ScrollIcon

Kancelaria Notarialna Agnieszka Mikołajczyk - NOWOCZEŚNIE I PROFESJONALNIE


Wyznajemy filozofię, gdzie relacje między nami a Klientem są fundamentem naszego sukcesu, gdzie ludzie są traktowani z godnością i szacunkiem, i gdzie pomaganie naszym Klientom nie jest pracą, ale przywilejem. Obszerna wiedza i doświadczenie, pozwalają nam zaproponować optymalne i odpowiednio dopasowane rozwiązania problemów prawnych, które są przed nami stawiane. Wszystkie nasze czynności notarialne wykonujemy z najwyższą starannością i poszanowaniem litery prawa.Kancelaria Notarialna w samym centrum Katowic
Kancelaria Notarialna Agnieszki Mikołajczyk i Haliny Mikołajczyk mieści się w samym centrum Katowic w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP oraz Galerii Katowickiej.
Katowice ulica Młyńska 5/4, Siedziba kancelarii notarialnejTa nieprzypadkowa lokalizacja sprawia, że nasza Kancelaria Notarialna jest łatwo dostępna dla osób, które korzystają z usług notariusza w Katowicach. Kancelaria notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej notariuszy Agnieszki Mikołajczyk i Haliny Mikołajczyk.

Mamy świadomość, jak dużym zaufaniem obdarzają Państwo notariusza, jako funkcjonariusza publicznego, powierzając mu swoje sprawy, dlatego też w naszej Kancelarii, zgodnie z długoletnią tradycją notariatu, przed dokonaniem czynności notarialnych, dokładnie analizujemy sytuację prawną klienta, a czynności notarialne są dokonywane w oparciu o zasadę pełnego profesjonalizmu i rzetelności.

Obszerna wiedza notariusza w zakresie przepisów prawa poparta jest wysokimi kwalifikacjami personelu Kancelarii, a wszystko w przyjaznej atmosferze panującej to dowód na to, że szanujemy potrzeby naszych klientów.Czynności notarialne świadczone przez Kancelarię:

Usługi notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, a w uzasadnionych przypadkach, także poza nią.

Czynności notarialne, notariusz Agnieszka Mikołajczyk
Dostrzegamy również, że sytuacja na rynku pracy może utrudniać spisanie dokumentów notarialnych w godzinach pracy kancelarii. Dlatego notariusz Agnieszka Mikołajczyk może umówić się z Państwem poza standardowymi godzinami pracy. Po uprzednim kontakcie telefonicznym postaramy się znaleźć dogodny termin spotkania.
Zakres czynności wykonywanych przez notariusza wynika z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie i jest to w szczególności:

 • sporządzanie aktów notarialnych, między innymi w zakresie sporządzania umów sprzedaży lokali, w tym mieszkalnych, innych umów sprzedaży, zakładanie spółek, dokumentowanie fuzji spółek, ustanawiania hipotek, sporządzanie testamentów,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, które mają taki sam skutek jak orzeczenia sądowe w zakresie stwierdzenia nabycia spadku,
 • sporządzanie poświadczeń:
 1. własnoręczności podpisu, np.: przy sprzedaży udziałów w spółce lub przy udzieleniu pełnomocnictwa,
 2. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 3. daty okazania dokumentu,
 4. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
 5. sporządzanie protokołów, między innymi: z obrad spółek, z odrzucenia spadku,
 6. sporządzanie protokołów z przyjęcie na przechowanie dokumentów i papierów wartościowych oraz pieniędzy, o ile ma to związek z czynnością notarialną dokonywaną u notariusza.

Notariusz dokonuje inne czynności, o ile wynikają one z odrębnych przepisów, a na żądanie klientów sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów. Czynności notarialne polegające na poświadczeniu zgodności kopi dokumentu z jego oryginałem, daty okazania dokumentu lub pozostawania przy życiu są dokonywane na bieżąco.


Czynności notarialne – CENNIK

Za dokonywane przez Kancelarię Notarialną - Agnieszka Mikołajczyk i Halina Mikołajczyk w Katowicach czynności notarialne i przygotowane projekty przysługuje wynagrodzenie  –  taksa notarialna określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Cennik za usługi notariusz Agnieszki Mikołajczyk
Wynagrodzenie notariusza podlega powiększeniu o należny podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według obowiązującej w dniu dokonywania czynności notarialnej stawki, która aktualnie wynosi 23%.
Dodatkowo przy niektórych czynnościach konieczne jest uiszczenie podatków lub opłat na rzecz Państwa, instytucji państwowych lub prowadzonych rejestrów. W takim przypadku notariusz przekazuje w imieniu klienta pieniądze na ich rachunek. Najczęściej pobierane są:

 • opłata sądowa, w przypadku złożenia wniosku do księgi wieczystej;
 • podatek od czynności cywilnoprawnych, między innymi, w przypadku umowy kupna mieszkania, ustanowienia hipoteki, założenia spółki;
 • podatek z ustawy o podatku od spadków i darowizny, między innymi w przypadku dokonania darowizny.

Udzielamy informacji w sprawie kosztów bezpłatnie, ale prosimy o kontakt telefoniczny w tym celu. W trakcie rozmowy prosimy o wskazanie rodzaju czynności (np.: sprzedaż, darowizna, testament), przedmiotu i jego charakteru prawnego (np.: dom, mieszkanie, nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo), jej wartości (np.: ceny sprzedaży).


DOKUMENTY NOTARIALNE

Przedstawiamy Państwu podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania prymarnych i najczęstszych czynności notarialnych.
Wszystkie czynności notarialne są dokonywane po okazaniu przez strony ważnych dokumentów tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Pozostałe dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnych powinny być dostarczane do naszej Kancelarii Notarialnej w Katowicach w oryginałach, wcześniej mogą zostać przesłane drogą elektroniczną. Przedstawiona lista dokumentów po zapoznaniu się przez notariusza może wymagać ich uzupełnienia o czym zostaną Państwo poinformowani po zapoznaniu się ze sprawą.

Dokumenty notarialne, założenie spółki, testament, darowizna
W przypadku zakupu lub darowizny nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego:

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, czyli dokument wydany przez notariusza lub sąd,
 • wypis z rejestru gruntów, stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej,
 • informacja o podjęciu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały o rewitalizacji.

Jeżeli transakcja dotyczy działki lub budynków położonych na działce:

 • informacja w sprawie przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • informację w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie art. 19 ustawy o lasach.

W przypadku zakupu lub darowizny spółdzielczego własnościowego prawa:

 • aktualne zaświadczenie wydane przez Spółdzielnie Mieszkaniową, w której zasobach jest prawo,
 • przydział tego prawa lub umowa zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową,
 • ewentualnie numer księgi wieczystej.
Przy powyższych umowach należy określić również ich warunki, w tym wartość umowy, termin zapłaty, wydanie przedmiotu umowy. Istnieją jeszcze inne dokumenty, które są wymagane przepisami prawa lub są wskazane dla bezpieczeństwa prawnego stron.

Intercyza – umowa majątkowa:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Testament:

 • dane osoby, która ma otrzymać majątek po śmierci: imię i nazwisko, imiona rodziców numer PESEL, adres zamieszkania.

Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • akt zgonu,
 • dokument urzędowy potwierdzający numer PESEL osoby zmarłej,
 • aktualne akty stanu cywilnego osób, które dziedziczą,
 • testament, o ile został sporządzony.

Założenie spółki:

 • przedmiot działalności zgodnie z PKD,
 • nazwa i siedziba,
 • wysokość kapitału zakładowego.

KONTAKT - KATOWICE - CENTRUM

Kancelaria Notarialna
Halina Mikołajczyk
Agnieszka Mikołajczyk
- notariusze S.C.
----------------
----------------
Godziny pracy:
pn, czw.: 8.30 - 17.00
wt, śr, pt.: 8.30 - 16.00

Siedziba naszej spółki notarialnej usytuowana jest w samym centrum Katowic w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca PKP-Katowice-Centrum oraz Galerii Katowickiej.

Parking znajduje się obok Kancelarii, istnieje także możliwość pozostawienia pojazdu na parkingu w Galerii Katowickiej.

Akceptujemy płatności kartą płatniczą za wynagrodzenie notarialne.

Agnieszka_Mikolajczyk_Platnosc_Elektroniczna

Design and implementation by ELEMENTUM2
© 2020 Kancelaria Notarialna Halina Mikołajczyk Agnieszka Mikołajczyk - notariusze S.C. ul. Młyńska 5/4, 40-098, Katowice Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści