Polityka Prywatności - Kancelaria Notarialna Halina Mikołajczyk i Agnieszka Mikołajczyk

Mail Icon
Phone Icon
Logotyp-Agnieszka Mikołajczyk-Kancelaria notarialna w Katowicach
Phone Icon
Mail Icon
Logotyp Kancelaria Notarialna Katowice Agnieszka Mikołajczyk
Przejdź do treści
Informacje dotyczące danych osobowych
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 85/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Halina Mikołajczyk, Agnieszka Mikołajczyk – notariusze s.c. w Katowicach („Administrator”).
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
a) podjęcia działań przed zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności notarialnej na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy lub innej czynności notarialnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
2) na podstawie odrębnej zgody, tj. na podstawie art., 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:                                                            
1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy lub dokonania innej czynności notarialnej oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres od przygotowywania umowy lub innej czynności notarialnej, do zawarcia umowy lub dokonania innej czynności notarialnej, a po tym terminie przez okres niezbędny do:
a) „posprzedażowej” obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów prawa np.: prawa o notariacie, prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywanie dokumentów na przechowanie, przepisów prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości);
2) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Dane osobowe będą przetwarzane w sposób automatyczny w związku z obowiązkiem przekazywania ich drogą elektroniczną do organów publicznych i samorządu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO,
5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
6) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-5) i pkt 7)-8) powyżej można zrealizować przez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie) w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Cookies

Strona internetowa naszej Kancelarii Notarialnej używa plików cookies. Są one stosowane w celu utrzymania strony internetowej oraz jej funkcjonalności w odpowiedniej jakości. Jeżeli nie zezwalają Państwo na cookies, mogą Państwo ustawić w swoich przeglądarkach odpowiednie parametry w tym celu.
Design and implementation by ELEMENTUM2
© 2020 Kancelaria Notarialna Halina Mikołajczyk Agnieszka Mikołajczyk - notariusze S.C. ul. Młyńska 5/4, 40-098, Katowice Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wróć do spisu treści