Czynności notarialne świadczone przez Kancelarię:

Usługi notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii Notarialnej, a w uzasadnionych przypadkach, także poza nią. Dostrzegamy również, że Państwo możecie pracować w godzinach pracy Kancelarii Notarialnej. Dlatego notariusz Agnieszka Mikołajczyk po uprzednim kontakcie telefonicznym może umówić się z Państwem poza standardowymi godzinami pracy, postaramy się znaleźć dogodny termin spotkania. Notariusz wyjaśni wszelkie wątpliwości i w ramach swoich obowiązków prześle do odpowiedniego sądu lub urzędu treści ustalonego dokumentu.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Zakres podstawowych czynności prawnych dokonywanych przez notariusza wynika z ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie oraz z odrębnych przepisów. Notariusz odpłatnie sporządza projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów. Wszystkie czynności są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i po przedłożeniu oryginałów dokumentów. Najdogodniejsze dla stron czynności jest złożenie wszystkich dokumentów i danych  w biurze notarialnym przed datą dokonania czynności, ponieważ zapewni to  przygotowanie czynności notarialnej rzetelnie i zgodnie z wolą uczestników.

Notariusz poprzez osobisty kontakt z klientem zabezpiecza prawa i interesy wszystkich osób uczestniczących w określonej procedurze prawnej obejmującej prawo cywilne, w tym umów i prawo spadkowe, prawo spółek i prawo rodzinne. Zakres czynności notarialnych jest szeroki, a poniżej przedstawiono najważniejsze.

NIERUCHOMOŚCI i SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO

Zazwyczaj kierujemy się do notariusza w sprawie zawarcia umowy dotyczącej nieruchomości: „umowa kupna-sprzedaży”, darowizny, „przepisania”. Tylko umowa w formie aktu notarialnego potwierdzi przeniesienie własności lokalu – mieszkania, gruntu – działki lub domu. Kancelaria Notarialna to miejsce, gdzie zostanie złożony wniosek o wpis własności w Księdze Wieczystej. Każdy akt notarialny dotyczący nieruchomości może również określać zasady ustanowienia służebności lub hipoteki. Dodatkowym zabezpieczeniem transakcji jest odpłatne przyjęcie przez notariusza pieniędzy do depozytu.

Czynności dokonywane przez notariusza:

 • umowy sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa
 • umowy darowizn nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa
 • umowy zamiany,
 • umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa, a także składanie ofert
 • umowa zniesienia współwłasności nieruchomości lub ustalenie wspólnych zasad korzystania z nieruchomości
 • umowy dożywocia
 • umowy deweloperskie

Jeżeli zostaniemy już właścicielami nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa możemy stać się wynajmującym i wtedy notariusz sporządzi oświadczenie najemcy co do obowiązku wydania lokalu po zakończeniu umowy najmu (najem okazjonalny, najem instytucjonalny) lub w przypadku innej umowy najmu zabezpieczy wynajmującego w zakresie odzyskania nieopłaconego przez najemcę czynszu.  

DZIEDZICZENIE I PRAWO SPADKOWE

Kancelaria Notarialna to miejsce, gdzie szybko potwierdzimy nabycia spadku zgodnie z obowiązującym prawem. Notariusz wydaje akt poświadczenia dziedziczenia na podstawie przygotowanych przez klienta obowiązkowych dokumentów. Postępowanie u notariusza zastępuje sądowe nabycie spadku. Warunkiem sporządzania dokumentu jest osobista obecność wszystkich osób, które są lub mogą być spadkobiercami i są ze sobą zgodni. Zdarza się jednak sytuacji, że nie chcemy dziedziczyć i wtedy również musimy udać się do Kancelarii Notarialnej odrzucić spadek (zrzec się spadku).

Notariusz również pomoże nam zadecydować co ma się stać z naszym majątkiem po śmierci, przygotowując zgodnie z naszą wolą testament – majątek będzie przekazany po śmierci. Notariusz może również doradzić przekazanie majątku za życia – poprzez umowę darowizny lub  przekazanie firmy, ustanawiając zarząd sukcesyjny. W Kancelarii  Notarialnej spadkobiercy dokonają podziału odziedziczonego majątku zawierając umowę działu spadku. 

Przykładowe czynności notarialne:

 • testament, w tym sporządzenie: protokołu otwarcia i ogłoszenie testament, poszukiwanie testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
 • akt poświadczenia dziedziczenia, poprzedzony protokołem dziedziczenia
 • przyjęcie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia
 • umowa działu spadku
 • wykonanie zapisu testamentowego
 • powołanie zarządcy sukcesyjnego
 • ugody w sprawie zachowku

PRAWO SPÓŁEK

Notariusz sporządza umowę spółki tak by Wspólnicy najlepiej osiągnęli swój cel. Kancelaria Notarialna nie przygotowuje tylko umów spółek, które obligatoryjnie muszą być sporządzone w formie aktu jak Spółki Akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, ale również mamy doświadczenie w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółek komandytowych (sp.k.). Po zawarciu umowy spółki notariusz  składa wniosek do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

Prowadzenie działalności może wymusić zmiany w prowadzeniu firmy lub we wzajemnej współpracy Wspólników wtedy należy skorzystać z usług notarialnych celem zmian umowy lub zbycia udziałów w Spółce. W przypadku wniesienia do spółki nieruchomości zawsze czynności musi być dokonana u notariusza, nadto w przypadku fuzji Spółek, podziału spółki, połączenia spółek czy przekształcenia spółki w inną spółkę.

Usługi wykonywane przez notariusza:

 • umowa spółki i jej zmiana
 • protokół ze zgromadzenia wspólników
 • poświadczenie podpisów pod umową sprzedaży udziałów
 • wniesienie wkładu do spółki np.: nieruchomości, praw autorskich lub prawa własności przemysłowej
 • przekształcenie spółki
 • umowa przeniesienia praw i obowiązków w spółce
 • przystąpienie do spółki

STOSUNKI MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE

Zawarcie małżeństwa ma także wpływ na kwestie finansowe małżonków, a notariusz sporządza umowy majątkowe małżeńskie rozszerzające wspólność ustawową majątkową małżeńską lub umowy ograniczające tą  wspólność ustawową tzw. intercyzę lub „rozdzielczość”. Umowa może być zawarta przed zawarciem małżeństwa jaki i w trakcie trwania, a warunkiem ważności umowy jest zawarcie jej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego, a również takie umowy są przygotowane w Kancelarii Notarialnej, nie tylko wtedy, kiedy dotyczą nieruchomości.

POŚWIADCZENIA

W Kancelarii Notarialnej dokonywane są poświadczenia zgodności oryginału dokumentu, a kopia sporządzona przez notariusza stanowi dokument lub potwierdza datę istnienie dokumentu.

Notariusz potwierdza własnoręczność złożenia podpisu pod dokumentami mającymi skutek prawny i taki dokument ma moc dowodową przed sądem, ponieważ dzięki obecności notariusza, który dokonuje czynności powstaje dla osób trzecich domniemanie autentyczności podpisu złożonego w określonej dacie. Nadto notariusz potwierdza zawarcie innych umów jak np.: przeniesienie praw do Rodzinnego Ogródka Działkowego.

Czynności notarialne polegające na poświadczeniu zgodności kopi dokumentu z jego oryginałem, daty okazania dokumentu lub pozostawania przy życiu są dokonywane na bieżąco.

INNE

Czynności notarialne są dokonywane w obecności wszystkich zainteresowanych osób, jeżeli jednak nie możemy się pojawić na spotkaniu w Kancelarii Notarialnej należy udać się do notariusza celem udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przygotowywane jest w formie aktu notarialnego lub poświadczany jest podpis złożony na pełnomocnictwie w formie zwykłej pisemnej, a treść dokumentu na życzenie klienta notariusz przygotuje.

Nadto inne czynności:

 • protokoły dokumentujące zebrania wspólnoty mieszkaniowej
 • ustanowienie hipoteki
 • przeniesienie własności w zamian za zwolnienie się z długu
 • umowa dzierżawy składowiska odpadów
 • oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do określonej kwoty pieniężnej
 • ugody pozasądowe, o ile są zgodne z obowiązującym prawem i nie naruszają zasady współżycia społecznego np.: ugoda w zakresie zachowku.